Hilde Lea Lein

Hilde Lea Lein er førsteamanuensis ved Institutt for materialteknologi ved NTNU. Hun tilhører forskningsgruppen for "Inorganic Materials and Ceramics" og spesialiserer seg på korrosjon og overflateteknologi.

Ansattprofil med kontaktinformasjon

Vi bygger de virtuelle kjemiske rommene, del 2
        
1
  1. desember, 2015
        


I forrige blogginnlegget om de virtuelle kjemiske rommene, skrev jeg om nye måter å forene teori og praksis i kjemiutdanning på. Her kommer fortsettelsen av blogginnlegget.

Daniel-Ali-virtuelle-rom

Avdelingsingeniør Daniel Ali arbeider med media til utdanningen. Foto: Per Henning/NTNU

 

Alternative undervisningsformer

Et annet element vi ser på i forbindelse med prosjektet, er alternative undervsiningsformer. All forskning tilsier at aktive studenter gir god læring. Nå er vi bundet opp i 2 x 45 minutters forelesninger i auditorier, og aktivisering er en utfordring. Også for øvinger; vi er nå bundet opp i små grupperom, mens vi skulle ønsket oss noen større øvingsarealer med fleksible småbord. Vi har lett og lett – og ikke funnet et eneste areal som er egnet for øvingsundervisning for en gruppe på 200 stykker.

Dette er en utfordring som forhåpentligvis løses etter hvert som campusutviklingen skrider frem. Vi har iallfall en unik mulighet til å komme med innspill til hvordan vi ønsker morgendagens undervisning.

video-blogg-2

Videoopptak av forsøk. Stipendiatene Mats Jensen og Heidi Thuv fra Institutt for materialteknologi lager en video for å vise hvordan man kan bestemme molekylvekten ved hydrogenutvikling. Foto: Per Henning/NTNU

 

Teori-praksis

Hvordan veier man egentlig en metallbit, og får man syre på hendene når man heller vannet opp i røret? Dette er spørsmål studentene får svar på når de ser noen av videoene vi skal lage.
Vi har valgt ut spesifikke lab-oppgaver og lager nå introduksjonsvideoer til disse. Noen av filmene skal handle om HMS, praktisk bruk av lab-utstyr og lab-teknisk oppsett, mens andre filmer viser det spesifikke forsøket. Det kan spare oss undervisere for mye tid med å forklare flere ganger, det gir studentene økt læring gjennom gjenkjennelse, og det reduserer sannsynligheten for feil.

Vi skal også bruke videoer som obligatorisk introduksjon til laboratoriearbeid, og tilgang til laboratoriene gir vi etter studentene har tatt en nettbasert HMS-test (helse, miljø og sikkerhet). Denne nettbaserte testen har allerede blitt brukt en god stund ved både IMT og IKJ, og det virker som om dette fungerer bra. Her får både studentene og vi sjekket om de kjenner de nødvendige forholdsreglene for å kunne jobbe på et laboratorium.

Hva nå

Vi fortsetter å utvide spørsmålsbanken slik at quiz kan tas i bruk i større omfang. De ulike typene videoer og de interaktive powerpoint’ene implementeres både i forelesninger og tilknyttet lab så fort de lages og ferdigstilles. I tillegg starter nå arbeidet med å lage et norgeskart hvor kjemisk industri og forskning blir linket, og det vil bli muligheter til å se noen korte videoer («virtuelle ekskursjoner») eller finne annen informasjon om hva de holder på med. Dette vil gi studentene en unikoversikt over hvor og hvem som faktisk bruker kjemien de lærer.

Se det første blogginnlegget fra Hilde Lea Lein «Vi bygger de virtuelle kjemiske rommene»

 

Vi bygger de virtuelle kjemiske rommene
        
12
  12. november, 2015
        


Nå er vi snart halvveis i prosjektet Virtuelle Kjemiske Rom. Målet er å finne nye måter å forene teori og praksis i kjemiutdanning på. – Hva har skjedd, og hva har vi lært så langt?

Utgangspunktet for prosjektet er ønsket om å aktivisere studenter tilknyttet forelesninger og gjennom laboratorieundervisning i grunnkursemnene i kjemi. Vi tror dette vil øke studentenes engasjement, forståelse og læring. Les mer om NTNUs satsing på innovativ utdanning på rektoratets blogg.

Vi har delt prosjektet inn i to hovedområder: 1) Aktivisering i/i forkant av forelesning og alternative læringsformer, og 2) Kobling av teori og praksis gjennom laboratorieaktiviteter.

Daniel-Ali-blogg

Avdelingsingeniør Daniel Ali arbeider med media til utdanningen. På den høyre dataskjermen er det en demonstrasjonsvideo av ammoniakkfontenen som klargjøres for å vises til studentene mens den venstre viser et kart over kjemiske bedrifter i Norge. Foto: Per Henning/NTNU

 

Bevisstgjøring og aktivisering

Her er målet å gi studentene en økt forståelse – ikke bare av faget, men også av hva de ikke har forstått. Dette gjøres gjennom flere virkemidler. Videoer med «ukens tema», dvs en kort introduksjon til det som skal tas opp i forelesningen, er en av dem. Små demonstrasjonsvideoer til avspilling i timene vil gi studentene en større forståelse av hva som faktisk skjer.

Dette er med andre ord aktiviteter som skal gjennomføres i eller i tilknytning til forelesninger. Dette gjelder bruk av quiz i forelesningene, selvtesting i etterkant av forelesningene for å finne ut hva man har lært og ikke lært med mere.

Video

Som forberedelse til- eller starten av en forelesning– ønsker vi å bruke video av «ukens tema». Så langt har vi laget videoer for to, av en rekke sentrale tema i den grunnleggende kjemiundervisningen: syrer og baser, og løselighet.

video-blogg

Videoopptak av forsøk. Forskerne lager en video for å vise hvordan man kan bestemme molekylvekten ved hydrogenutvikling. Foto: Per Henning/NTNU


 

– Jeg visste det kom til å ta tid. Men jeg hadde likevel ikke trodd at det skulle være så mye arbeid å lage manus, koble faglig innhold, didaktikk og det filmtekniske, sa en av professorene som er involvert i arbeidet med å lage slike videoer.

To filmer er klare til uttesting, og vi er spente på tilbakemeldinger og resultater. Fire til er under planlegging for innspillung nå i høst samt ytterligere opptil fire til neste vår. Da vil de fleste temaene bli belyst.

I tillegg har vi filmet en rekke utvalgte småforsøk. Disse demonstrasjonsvideoene er ment vil gi studentene bedre forståelse for hva som faktisk skjer; ikke bare å skrive en reaksjonsligning med penn på et papir. Noen er allerede utprøvd i timene, og tilbakemeldingene er gode. Det jobbes kontinuerlig med å øke antall filmer. I tillegg jobber vi her med å lage interaktive powerpoints hvor noen av disse videoene kobles inn, og hvor studentene får mer informasjon, må svare på spørsmål osv.

Quiz

Vi har så langt valgt å bruke det NTNU-utviklede spørreverktøyet Kahoot! med flersvarsspørsmål. Så langt har vi testet dette i forelesninger i generell kjemi i to omganger. Tilbakemeldinger fra studentene viser at dette er noe setter pris på, både som avveksling i timen og for økt læring.  «Vi elsker å ha dette i timene» og «spesielt bra som oppsummering om vi har fått med oss det viktigste» har flere studenter sagt. Ved bruk som en oppsummering  i slutten av timene har vi spesielt sett at bruken av quiz kan avsløre om studentene har fått med seg det jeg har forsøkt å lære dem eller ikke. Det har hendt at vi har blitt overrasket over at studentene ikke har fått med seg noe vi tror vi har forklart mange ganger – men tydeligvis likevel ikke godt nok.

En annen erfaring med bruk av quiz, er at det tar lang tid å finne gode spørsmål og relevante svaralternativer.  Vi jobber derfor med å lage en «bank» med spørmål som alle faglærerne i fagene kan bruke.

I neste blogginnlegg forteller jeg om våre erfaringer med alternative undervisingsformer.