Senter for digitalt liv Norge (DLN) er et nasjonalt senter for bioteknologisk forskning og innovasjon. Arbeidet med å konkretisere DLNs gode ideer fra planleggingsfasen startet i forrige uke med et aktuelt og viktig interessentmøte. Toget går nå for alle som føler de brenner inne med kloke innspill til vårt viktige innovasjonsarbeid.

Arbeidet med å konkretisere handlingsplanene er i gang, og fredag 18. juni arrangerte DLN sitt første interessentmøte for innovasjon. Hensikten var å engasjere aktører som tar forskning til verdiskapning, og å starte en diskusjon om hvordan vi skal videreutvikle en sterk og innovativ bioteknologisektor i den digitale virkeligheten vi står ovenfor.

Med interessentmøtet samlet Kjetil Tasken og Tove J. Evjen fra DLNs arbeidsgruppe for innovasjon og industriinvolvering en rekke sentrale personer fra ulike institusjoner knyttet opp mot forskning og innovasjon. Et spennende program tok oss gjennom blant annet:

  • Digital Bioverdi (Torger Reve, Professor BI)
  • Destinasjon Digitalt Liv Norge (Anne Kjersti Fahlvik, Divisjonsdirektør innovasjon, Forskningsrådet)
  • Mulighetene innenfor Big Data (Arnoldo Frigessi, Professor UiO)
  • Konkrete eksempler på utvikling av elegante digitale løsninger.
Senterleder Trygve Brautaset og koordinator for innovasjon og industriinvolvering. Tove J. Evjen ønsker velkommen.
Senterleder Trygve Brautaset og koordinator for innovasjon og industriinvolvering. Tove J. Evjen ønsker velkommen.

 

Forskning innen norsk næringsliv

Norsk næringsliv har fått et stempel som forskningssinker, som i liten grad bidrar til forskning og utvikling (FoU). Et mer positivt perspektiv er at FoU-utgiftene finansiert av næringslivet har økt i perioden 2012-2015, og teknologi står i en særstilling med tanke på industriinvolvering.

Anne Kjersti Fahlvik, Divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet, snakket om deres rolle som risikoavlastere for næringslivet. Arbeidet med å informere om og promotere FoU som en verdiskapende kraft for aktører ut over akademia er en kontinuerlig øvelse, hvor også DLN gjerne bidrar.

Divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik delte sine refleksjoner rundt den store satsingen Digitalt Liv.
Divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik delte sine refleksjoner rundt den store satsingen Digitalt Liv.

 

Innovasjon avgjørende i vanskelige tider

Industri og næringsliv har den siste tiden stått ovenfor flere utfordringer. Vanskeligere tider har ofte en invers sammenheng med nytenking. Det vil i større grad være nødvendig, og ikke bare ønskelig, med innovasjon for bedrifter som skal beholde sine markedsandeler.

I paneldebatten ble det vist til mulighetene som ligger i at mange høyt kvalifiserte mennesker nå vil/må se seg etter nye muligheter. Tverrfaglighet er et sentralt begrep i DLN-konseptet, og sammensettingen av team på tvers av fagfelt vil kunne gi godt kvalifiserte og motiverte personer muligheter de ellers ikke ville fått. DLN har stor tro på potensialet det ligger i å samle kompetente mennesker med ulik faglig bakgrunn som en styrke i våre prosjekt.

Digitalisering av Norge

Det var tydelig under møtet at mye av det som skjer rundt om i Norge har en digital komponent. Professor ved BI, Torger Reve er kjent for sitt arbeid med bioøkonomi, og delte med tilhørerne kloke tanker om strategi for digital bioverdi. Et av budskapene var hvor viktig det er å bygge kritisk masse av kunnskap innen digitalisering og naturvitenskap.

Torger Reve, professor ved BI, delte av sitt perspektiv på Norsk bioøkonomi, og plassen til det digitale.
Torger Reve, professor ved BI, delte av sitt perspektiv på Norsk bioøkonomi, og plassen til det digitale.

 

Global lederrolle

I Norge ligger mye til rette for at vi kan ta en global lederrolle. Landet vårt har en god posisjon i forhold til digitalisering og digital modenhet. Videre er vi verdensledende på tilgang på data fra blant annet HUNT. I paneldebatten kom det frem at vi dessverre ikke har klart å følge opp dette konkurransefortrinnet og at vi nå må tenke klokt og raskt for å mobilisere til benyttelse av dette fortrinnet.

«Det digitale» kan bety så mangt og fra Professor Arnaldo Frigessi fikk vi høre om pasientorientert terapi og andre helserelaterte områder hvor store data koblet med statistikk, modellering, og beregning spiller betydelig rolle i dag. Frigessi poengterer viktigheten av at denne type data-drevet forskning må være «open minded» og ikke formålsdrevet.

Digitale løsninger for produksjonsdata i oppdrettsnæringen, kommunikasjon i helse- og omsorgssektoren og organisering av tildeling av donorrogan ble også formidlet på en inspirerende måte. Dette handler ikke om tall og tørr statistikk, men løsninger som er ressursbesparende, trygghetsskapende og i noen tilfeller også livsviktige.

Forskning vs. innovasjon

Det finnes gode eksempler på at forskning verken bør eller må stå i motsetning til innovasjon. Det kom under møtet frem mange kloke refleksjoner på hvordan vi best kan legge til rette for en god innovasjonskultur. En måte å legge til rette er å fysisk samle krefter innenfor forskning og industri. På denne måten skal heller ikke den mentale veien frem og tilbake mellom innovasjon og forskning bli så lang. Det var til dels enighet om at en innstilling hvor forskere skal kunne melde seg ut av innovasjonsprosesser og bare gi ballen videre er for enkel.

Ressursgruppe

Vårt senter har en kontinuerlig jobb foran seg med å besvare hvordan vi best skal kunne bygge opp under det viktige innovasjonsarbeidet fra vår forskningsaktivitet. En ressursgruppe for innovasjon skal i løpet av året bidra inn mot utarbeidelsen av en rapport om DLNs bioøkonomi, hvor vi skal komme en god del nærmere svarene vi trenger. Denne ressursgruppen ble offisielt utnevnt på møtet, og vi har store forventninger til deres arbeid.

DLNs ressursgruppe for innovasjon, fra venstre mot høyre: Randi Taxt (Bergen Teknologioverføring), Kjetil Wideberg (Oslo Cancer Cluster), Odd Arild Lehne (Pubgene), Ole Kristian Hjelstuen (Inven2), Ingrid Lea Karlskås (Kunnskapsparken Bodø), Samuel Wall (SIMULA), Anne Cathrin Østebø (Validé), Olav Arne Bævre (Nibio). Ikke tilstede på møtet, men del av ressursgruppen er Håvard Sletta (SINTEF), Marius Øgaard (Oslotech) og Eirik W. Lundblad (Artic biodiscovery).
DLNs ressursgruppe for innovasjon, fra venstre mot høyre: Randi Taxt (Bergen Teknologioverføring), Kjetil Wideberg (Oslo Cancer Cluster), Odd Arild Lehne (Pubgene), Ole Kristian Hjelstuen (Inven2), Ingrid Lea Karlskås (Kunnskapsparken Bodø), Samuel Wall (SIMULA), Anne Cathrin Østebø (Validé), Olav Arne Bævre (Nibio). Ikke tilstede på møtet, men del av ressursgruppen er Håvard Sletta (SINTEF), Marius Øgaard (Oslotech) og Eirik W. Lundblad (Artic biodiscovery).

 

Kritisk masse – Samarbeid

Et gjennomgående tema for dagen var tilstrekkelig kritisk masse, en tilbakevendende utfordring i et langstrakt og tynt befolket land. Hvis vi ukritisk bare setter i gang med stadig nye initiativ uten å samkjøre og videreutvikle eksisterende krefter vil vi ende opp med en fragmentert og lite koordinert innsats. DLN holder i disse dager på med et stort kartleggingsarbeid i forhold til hvor vi trenger å starte nye initiativ, hvor vi kan spare oss innsatsen og hvor vi kan støtte noe som allerede eksisterer.

Lykkes vi her er en viktig del av arbeidet gjort. Videre er det vesentlig å se ut over våre nasjonale grenser. Forskningsverdenen og næringslivet er globale, vi må derfor også tenke globalt. En god parallell kom frem under paneldebatten hvor vi på 70-tallet hadde store oljeressurser vi ikke hadde muligheten til å utnytte alene. Her måtte vi ut og hente inn internasjonal ekspertise, og denne ambisiøse satsingen gav en enorm avkastning. Slik er verden i dag også; det holder ikke å bli Norgesmester: Vi må bygge landslag.

Pra prat til handling

Ved åpningsseminaret for DLN fikk vi høre om viktigheten av å snakke hverandres språk, men snakk har aldri vært nok.

Arbeidet med å konkretisere DLNs gode ideer fra planleggingsfasen er i gang. Toget går nå for alle som føler de brenner inne med kloke innspill til vårt viktige innovasjonsarbeid.
 

Publisert av Marie Hjelmseth Aune

Marie Hjelmseth Aune er Senterkoordinator ved Senter for Digitalt Liv Norge. Hun tilhører Institutt for bioteknologi og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin ved NTNU.

Ansattprofil med kontaktinformasjon